1. สร้างบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม (Sustainable growth while serving stakeholders with highest quality and integrity)
  2. มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีคุณค่าสูงสุดต่อองค์กร ลูกค้าและสังคม (Develop Human capital to best serve organization, customer and society)
  3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกบริบททางธุรกิจ (Apply modern innovation and IT system to be prudent in the changing business contexts)