คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นหลักคนสำคัญของบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข

นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข

นางระวีวรรณ ตั้งอารมณ์สุข

นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์