ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และ ส่ง เงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ และ สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมให้ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

จัดอบรมหลักสูตร ISO : 39001 Road Traffic Safety (RTS)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ ISO : 39001 มาตราฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ” โดยเชิญ อ.กิตติพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง จากสถาบัน BSI (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่ หน่วยงานลำลูกกา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง,ผู้จัดการหน่วยงานสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

จัดอบรมทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ ” โดยเชิญ ดร.วชิระ ชนะบุตร จากสถาบัน VICKK TRAINING มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่ หน่วยงานลำลูกกา โดยมีคุณสุรศักดิ์ บุญรอด (ประธานฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการหน่วยงานสาขา และหัวหน้างานขนส่ง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้