พงษ์ระวี สาขาแหลมฉบัง

เลขที่ 66/10 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณอุไรวรรณ, คุณกัญชริญา โทร. 082-762-0083

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และ ส่ง เงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ และ สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมให้ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

ชุมนุมประท้วงคัดค้านเปิดเหมืองแร่ ปิดถนนพหลโยธินลำปาง-ตาก

ที่มา : www.thairath.co.thบทเรียนจากอุบัติเหตุ:ชุมนุมประท้วงคัดค้านเปิดเหมืองแร่ปิดถนนพหลโยธินล าปาง-ตากบทเรียนจากอุบัติเหตุครั้งนี้( Lessons Learned )การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี“การประท้วง/จราจร”ดังนี้

❖ทาใจให้สงบตั้งสติประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

❖ถ้าสามารถทาได้ให้นารถออกจากเส้นทางที่มีการชุมนุมหรือขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการน ารถออกไป

❖หากไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบนรถมีน้ามันอยู่หรือไม่และขอก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันรถไม่ให้ผู้ประท้วงเข้ามาใกล้

❖รีบรายงานเหตุให้หัวหน้างานทราบโดยทันทีกรณีถูกบังคับหรือนาตัวไปโดยผู้ชุมนุมอย่าพยายามขัดขืน /ต่อสู้ให้พยามรักษาชีวิตเป็นลาดับแรก

ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

รายระเอียดของงาน

1.ปฎิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ให้เป็นไปตามแผนและตามกำหนดเวลา

2.บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง

3.ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ ร่วมกับพนักงานขับรถ

4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22-40 ปี

- วุฒิการศึกษาขั้นต้น ปวช./ เทียบเท่า สาขาช่างยนต์

- มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (รถยนต์) โดยละเอียดก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

2.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือ เสียหาย

3.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถให้เป้นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

4.ตรวจสอบสภาพรถเทรลเลอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรถเทรลเลอร์ก่อนปฎิบัติงาน

5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel , Word , Outlook

- มีความรู้ด้านอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของรถยนต์เบื้องต้น

- มีทักษะความสามารถในการสื่อสารและประสานงานที่ดี โดยเฉพาะกับลูกค้า

- เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

จัดอบรมหลักสูตร ISO : 39001 Road Traffic Safety (RTS)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ ISO : 39001 มาตราฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ” โดยเชิญ อ.กิตติพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง จากสถาบัน BSI (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่ หน่วยงานลำลูกกา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง,ผู้จัดการหน่วยงานสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

จัดอบรมทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ ” โดยเชิญ ดร.วชิระ ชนะบุตร จากสถาบัน VICKK TRAINING มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่ หน่วยงานลำลูกกา โดยมีคุณสุรศักดิ์ บุญรอด (ประธานฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการหน่วยงานสาขา และหัวหน้างานขนส่ง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้