เกี่ยวกับเรา

         จากจุดเริ่มต้น ปี 2539 ด้วยรถบรรทุกเพียง 12 คัน จนถึงวันนี้ บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ได้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่งวัตถุอันตรายมีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยในระดับสากล รวมทั้งระบบบริหารงานส่ง ที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด , บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่างมอบความไว้วางใจ เลือกใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม กับ "พงษ์ระวี" มาตลอด รวมถึงบริษัทชั้นนำในประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น บริษัท เชื้อไฟลาว จำกัด ,บริษัท ปิโตรเวียดนามออยล์ จำกัด , บริษัทเชื้อไฟอินโดจีน จำกัด ต่างก็เลือกใช้บริการของ พงษ์ระวี เช่นกัน บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ยึดมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำงานด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จึงทำให้ "พงษ์ระวี" ก้าวเป็นผู้นำในการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี่ยม และ วัตถุอันตรายของอาเชียน
   
 

พันธกิจ

พันธกิจ
  1. สร้างบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม (Sustainable growth while serving stakeholders with highest quality and integrity)
  2. มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีคุณค่าสูงสุดต่อองค์กร ลูกค้าและสังคม (Develop Human capital to best serve organization, customer and society)
READ MORE

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์   เป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในอาเซียน ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน To be a leading logistics provider in ASEAN with World-class management system and international safety standards aiming for sustainable quality
 
00000
จำนวนผู้เข้าชม